Close

గౌరవ మంత్రి శ్రీ కె. కన్నబాబు 20-10-2019 న కాకినాడలోని పోలీసు కల్యాణ మండపంలో పోలీసు కుటుంబ ఆరోగ్య తనిఖీ శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు.